RSS

jaki kurs jakie uprawnienia ma pielęgniarka Ustawa

Fryzury


Temat: EKG
" />Każde odprowadzenie "patrzy" na serce z innej strony i mówi o różnych obszarach mięśnia sercowego. Standardowo wykonuje się 12 odprowadzeniowe Ekg, ponieważ jest ono optymalne dla zapisu i ułatwia interpretację. (Oczywiście można wykonać zarówno z mniejszą lub większą liczbą odprowadzeń, ale takie Ekg wykonuje się na "szczegółowo określone" zlecenie lekarskie).
Przede wszystkim, bez kursu specjalistycznego nie wolno Ci wykonywać Ekg! Prawdą jest, że nikt w przychodni nie pyta, czy taki kurs ukończyłaś, ale ... życie sobie, a przepisy sobie!
Jeśli na zlecenie lekarza wykonujesz to badanie bez posiadania uprawnień do jego wykonywania, to lekarz zlecający bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie badania. Inna sprawa, że wykonując je postępujesz wbrew ustawie o zawodzie pielęgniarki i możesz odpowiedzieć za łamanie przepisów. Tak samo sprawa wygląda w kwestii bycia "pielęgniarką anestezjologiczną". Do wykonywania zadań w tej dziedzine, również musisz ukończyć przynajmniej kurs kwalifikacyjny z anestezjologii i intensywnej opieki!
Tak na zakończenie:nasz zawód to chyba jedyny, w którym jeden przepis zaprzecza drugiemu.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1697Temat: Udzielanie pierwszej pomocy przez inspektora BHP.
Moim zdaniem, gdyż jednoznacznych przepisów nie znalazłem:

Dz.U.113.1207 z 2001 roku Ustawa - Państwowe Ratownictwo Medyczne.
Zawsze należy postępować z zasadą primum non nocere – po pierwsze nie szkodzić
Aby szkolić należy mieć odpowiednie uprawnienia, potwierdzone wydanym zaświadczeniem lub świadectwem. Czy jesteś na tyle pewny, że Twoja wiedza jest wystarczająca aby szkolić z udzielania pierwszej pomocy?
pierwsza pomoc - należy przez to rozumieć zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, wykonywanych bez użycia wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych przez osoby nieposiadające uprawnień do podejmowania medycznych działań ratowniczych,

medycznych działaniach ratowniczych - należy przez to rozumieć działania medyczne, w tym udzielanie świadczeń zdrowotnych, podejmowane przez jednostkę systemu, służące ratowaniu osoby w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,

ośrodku nauczającym - należy przez to rozumieć szkoły wyższe, ośrodki doskonalenia zawodowego i inne placówki kształcenia ustawicznego dorosłych, jednostki badawczo-rozwojowe i inne placówki naukowe, naukowo-badawcze, stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty uprawnione do organizowania oświaty dorosłych na podstawie odrębnych przepisów.
Polski Czerwony Krzyż przez cały rok organizuje kursy udzielania pierwszej pomocy. Podstawowy kurs trwa 16 godzin, najczęściej organizowany jest podczas weekendu i kosztuje 150 zł dla osób dorosłych i 50 zł dla młodzieży. Uczestnicy kursu uczą się, jak ocenić miejsce urazu oraz stan pacjenta, zapoznają się z zasadami wykonywania sztucznego oddychania, pośredniego masażu serca, tamowania krwotoków.

Ćwiczenia praktyczne na fantomach pozwalają na doskonalenie umiejętności. Kursanci po zdaniu egzaminu mogą otrzymać zaświadczenie z certyfikatem uznawanym przez wszystkie kraje Unii Europejskiej.

Jeżeli w zakładzie pracy jest zatrudniona pielęgniarka lub lekarz oni mają takie prawo. Ja zawsze proszę o to służbę zdrowia. Chociaż moja wiedza w tym zakresie jest tez niemała.

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=185


Temat: Opinia w sprawie rozpuszczania i przygotowywania leków
" />KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO:
dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek

Olsztyn, 31.10.2007 r.

Opinia w sprawie rozpuszczania i przygotowywania leków

Ustawa - Prawo farmaceutyczne z dnia 6.09.2001 r. wprowadziła zapis, że usługą farmaceutyczną w aptece szpitalnej jest m.in. ‟przygotowywanie leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych".
Należy przez to rozumieć, że przygotowywanie dawek dziennych wszystkich leków, w tym cytostatycznych, jest usługą farmaceutyczną, a w związku z tym, że pracownikiem apteki może być farmaceuta, usługi farmaceutyczne wykonuje farmaceuta. Jeśli organizacja pracy apteki szpitalnej i całego szpitala w zakresie farmakoterapii opiera się na przygotowywaniu przez aptekę dziennych dawek leków na oddziały, wówczas usługę tę wykonują farmaceuci. Apteka wymaga rozbudowanej nie tylko przestrzeni, ale i struktury.
Organizacja pracy w większości szpitali w Polsce uwzględnia apteczki oddziałowe i przygotowywanie dawek leków w oddziałach przez pielęgniarki - co nie jest sprzeczne z prawodawstwem, ponieważ pielęgniarka posiada wiedzę i umiejętności oraz uprawnienia do rozpuszczania i przygotowywania dawek leków dla pacjentów do podania.
Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej (art. 4 ust. 2 pkt 4) określa, że udzielanie świadczeń pielęgniarka realizuje poprzez m.in. ‟ ... realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji".
W programie nauczania w zawodzie pielęgniarki jest farmakologia, a w programach z poszczególnych pielęgniarstw znajdują się treści dostarczające wiedzę i kształtujące umiejętności pielęgniarki w zakresie rozpuszczania i podawania leków pacjentom.
Ponadto programy kursów dla pielęgniarek w ramach kształcenia podyplomowego obejmują również treści dotyczące przygotowywania i podawania leków, np. program ramowy kursu specjalistycznego dla pielęgniarek pt: ‟Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową" zatwierdzony przez CKPPiP w Warszawie obejmuje m.in. umiejętność przygotowania i podawania leków cytostatycznych.
Program został zatwierdzony w 2005 r. i zaopiniowany przez konsultantów krajowych:
- prof. drhab. med. Jerzego Kowalczyka,
- dr n. med. Annę Koper.
Ustawa ‟Prawa farmaceutyczne'1 z 2001 r. wprowadziła w wykazie usług farmaceutycznych usługę - ‟przygotowywanie leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych" nie dlatego, że pielęgniarki w oddziałach nie mają uprawnień, wiedzy i umiejętności w tym zakresie, ale dlatego, aby rozszerzyć zakres usług farmaceutycznych otwierając drogę do wprowadzenia nowych rozwiązań organizacyjnych.

Podsumowując:
Właściwe prawnie są oba rozwiązania:
1. Rozpuszczanie i przygotowywanie dziennych dawek leków ( w tym cytostatycznych) w aptece przez osobę uprawnioną.
2. Rozpuszczanie i przygotowywanie dziennych dawek leków w oddziale przez pielęgniarkę.

Niewłaściwym byłoby, gdyby pielęgniarka była zatrudniona w aptece szpitalnej i przygotowywała dzienne dawki leków. W aptece mogą pracować tylko osoby uprawnione.
Poza apteką czyli np. w oddziale szpitalnym, pielęgniarka może rozpuszczać i przygotowywać dawki leków.
W odniesieniu do leków cytostatycznych, powinny być spełnione odpowiednie warunki w pracowni zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 19.04.1996 r (ze zmianą z 31.08.2000 r.)


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18, tel. 089. 5393455, fax 533-77-01
e-mail:piskorz@wssd.olsztyn.pl
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=133


Temat: Cewnikowanie mężczyzn
" />Zgadzam się w zupełności w autorkami wcześniejszych wypowiedzi. Zamiast zatem dążyć do rozszerzenia kompetencji pielęgniarki, aby mogła dostać za zabieg pieniądze, Konsultant krajowy wypowiada się łagodnie mówiąc "nijako" na ten temat. Żadnego jednoznacznego stanowiska

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO:
mgr Ewa Obrzut

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dotyczące cewnikowania pęcherza moczowego u mężczyzn przez pielęgniarki rodzinne

Warszawa 15.03.2007 r.

W odpowiedzi na zapytania dotyczące cewnikowania pęcherza moczowego u mężczyzn przez pielęgniarki rodzinne, uprzejmie wyjaśniam:
Pielęgniarka rodzinna będąca świadczeniodawcą w zakresie POZ z którym Fundusz zawarł umowę, bądź zatrudniona u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej POZ, zobowiązana jest do udzielania świadczeń, w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r., w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r., Nr 214 poz. 1816). Rozporządzenie powyższe w części dotyczącej udzielanych świadczeń leczniczych przez pielęgniarkę POZ, wskazuje na cewnikowanie pęcherza u kobiet (zał. Nr 2 cz. II A pkt 6, ppkt 4). Tak więc zakres zadań pielęgniarki POZ nie obejmuje cewnikowania mężczyzn.
Jednocześnie należy zauważyć, iż wskazane powyżej rozporządzenie pozostaje w sprzeczności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1997 r., w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie (Dz. U. Nr 116 poz. 750), stwierdza ono, że pielęgniarka wykonując świadczenia lecznicze jest uprawniona samodzielnie bez zlecenia lekarskiego do ‟.. zakładania cewnika do pęcherza moczowego i usuwania założonego cewnika...” (§ l ust l pkt 3 e).
Pragnę jednak stwierdzić, iż pielęgniarki w trakcie realizacji programu kształcenia zawodowego zarówno na poziomie licencjackim jak i magisterskim nie nabywają umiejętności praktycznych w zakresie cewnikowania mężczyzn. Takich umiejętności nie mają również możliwości nabyć w trakcie kursu kwalifikacyjnego, czy specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.
Dlatego aby uniknąć komplikacji wynikających z braku doświadczenia i umiejętności w cewnikowaniu mężczyzn, pielęgniarki nie powinny być ‟zmuszane” do wykonywania tego świadczenia.

Jednocześnie przypominam, że art. 22 ust. 4 i 5 Ustawy o Zawodach Pielęgniarki i Położnej daje pielęgniarce i położnej prawo odmowy wykonania zlecenia lekarskiego, podając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie. Mając na względzie rozbieżności w interpretacji uprawnień pielęgniarek do cewnikowania mężczyzn, jako konsultant krajowy zamierzam wystąpić do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych o podjęcie wspólnych działań dotyczących nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 1997 r. w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=438


Temat: Badanie ekg a zlecenie lekarskie
" />Aktualności Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

SIPiP Ku przestrodze‌

Do napisania tego tekstu skłoniły mnie wydarzenia ostatnich dwóch miesięcy. Niektóre z nich były tematem pierwszych stron gazet, inne nabierały rozgłosu w programach informacyjnych naszej lokalnej lub ogólnopolskiej telewizji. Dotyczyły zaś gorącego tematu, jakim są dziś zagadnienia dotyczące ochrony zdrowia.. Tu ktoś czeka na operację w niebotycznej tzw. ‟kolejce oczekujących”, gdzieś popełniono błąd w sztuce, kogoś nie przyjęto do szpitala, skutkiem czego pacjent zmarł, itd., itp. Czasem oprócz radia i telewizora boję się włączyć żelazko, żeby ‟nie usłyszeć” jakichś tego typu wieści (choć niektórzy nazywają to moją awersją do prasowania). Wydawałoby się, że kiedyś było inaczej, jakoś mniej mówiono o tego typu przypadkach, co wcale nie znaczy, że nie występowały. Czasem w dyskusjach z naszymi Koleżankami padają stwierdzenia, że kiedyś pielęgniarki i położne też pracowały, wykonywały wiele różnych czynności, czasem nawet będących w gestii lekarza i nikt z tego tytułu kopii nie kruszył. Pielęgniarki i położne ukończywszy kształcenie na poziomie średnim zgodnie z przekazaną wiedzą wykonywały zabiegi pielęgnacyjne, diagnostyczne, rehabilitacyjne i inne, które zawarte były w słynnym podręczniku Pani Wołynki‌ Te tzw. ‟dobre pielęgniarki” w wielu zadaniach wyręczały lekarzy, co dziś nazwalibyśmy przekraczaniem kompetencji. Wiele potrafiły, zdobywały wiedzę teoretyczną i praktyczną, co znajdowało odzwierciedlenie w ich pracy. Podnosiły kwalifikacje w ramach kształcenia podyplomowego kończąc kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne, specjalizacje. Pracowały dobrze, choć nie zawsze wynagrodzenia były szczytem ich marzeń, narzekały i jakoś to wszystko toczyło się do przodu‌

O odpowiedzialności zawodowej słyszało się raczej w kontekście zawodu lekarza, a nie pielęgniarki. Regulacje prawne wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej aż do 1996r. zawierała archaiczna ustawa z 1935r. Dopiero ustawa z dnia 05 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity) dokonała regulacji prawnej wykonywania naszych zawodów. Jasno określiła kompetencje, zasady wykonywania zawodu, prawa i obowiązki pielęgniarek i położnych w dziedzinie zawodowej. Natomiast rozporządzenia jako akty wykonawcze do ustaw określiły zasady, jaki zakres uprawnień posiada pielęgniarka, położna, która odbyła kurs kwalifikacyjny, jakie zaś uprawnienia daje im specjalizacja, co zaś może wykonywać po ukończeniu kursu specjalistycznego. I tak nam w błogostanie przebiegło od chwili uprawomocnienia się ustawy 12 lat‌ Zapisy były, a życie zawodowe pielęgniarek, położnych toczyło się jakby swoim torem. Pielęgniarki wykonywały szczepienia, badania EKG, cewnikowały, podawały leki do cewnika zewnątrzoponowego, intubowały (tak, tak, to nie jest zmyślone) i ‌ No i co? Wszystko było dobrze, dopóki coś się nie wydarzyło. A jak już się wydarzyło, należało znaleźć sprawcę i tak Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej zaczęli prowadzić postępowania wyjaśniające w sprawie lub przeciwko. Aby nie być gołosłowną, przytoczę przykład, który wydarzył się niedawno gdzieś w Polsce. Przykłady z życia wzięte najbardziej są bowiem w stanie przemówić do naszej wyobraźni. Pielęgniarka wykonała badanie EKG. Wynik dostarczyła lekarzowi, który nie rozpoznał zawału. Na skutek mylnej diagnozy pacjent zmarł. Prokurator postawił zarzut pielęgniarce, że wykonała badanie EKG bez uprawnień. Pielęgniarka powinna mieć kurs, aby wykonać badanie. Tak mówi ustawa, a życie‌ Cóż życie na oddziałach toczy się swoim rytmem i rządzi swoimi prawami. Jako samorząd otrzymujemy wiele pytań w tym temacie, budzą one zrozumiałe wątpliwości i kontrowersje. Mamy dwie sprzeczne niejako z sobą opinie odnośnie wykonywania badania EKG – NRPiP z 2006r. i Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Obecnie czekamy na odpowiedź Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa, która powinna rozwiać wątpliwości. Następna sprawa – szczepienia ochronne. Pamiętajmy, że szczepić może tylko pielęgniarka/ położna posiadająca kurs specjalistyczny w tej dziedzinie. Dla pielęgniarek i położnych są to kursy uprawniające do wykonywania różnych szczepień (położne – szczepienie noworodka do 28 dnia życia - BCG, WZW B!!!).

‟Zwykłe” szczepienie p/ żółtaczce typu B, czy grypie, które wykonuje pielęgniarka, też wymaga posiadania kursu specjalistycznego!!!! Niedawna przykra sprawa w tym temacie dała nam dużo do myślenia. Musimy być bardziej asertywni, umieć powiedzieć nie, jeśli tego wymaga sytuacja. Nie mam kursu, nie szczepię. ‟Przykro mi, pani doktor, ale nie mogę tego zrobić, bo nie posiadam kwalifikacji.” Na pewno odmowa wyrządzi mniej szkody, niż później tłumaczenie się przed prokuratorem czy Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej.

Średnia wieku pielęgniarki i położnej oscyluje w granicach 42,5 – 43,5‌Pamiętajmy jednak o jednym, że na podnoszenie kwalifikacji zawsze jest czas i powinniśmy to robić. Do tego obliguje nas ustawa i Kodeks etyki. Poza tym zdobyta wiedza umacnia nas w naszych działaniach zawodowych. Daje pewność, że wykonujemy je ze szczególną starannością. I to byłoby na tyle, jak mawiał prof. mniemanologii stosowanej Jan Tadeusz Stanisławski‌Sekretarz Rady

Helena Gąsior

Ostatnia aktualizacja
11 marca 2009 r.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=422