RSS

Jak ułożyć murek z kostki granitowej

Fryzury


Temat: Zagospodarowanie terenu wokół Krzyża Milenijnego
OTO NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA ZAMUWIENIA PUBLICZNEGO:

Nazwa zamówienia:„Zagospodarowanie parku przy Krzyżu Milenijnym w Niechobrzu”

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu parku wiejskiego przy Krzyżu Milenijnym w Niechobrzu:

Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z zagospodarowanieem terenu parku wiejskiego przy Krzyżu Milenijnym w Niechorzu:

Zadanie Nr 1
Wykonanie platformy widokowej przy istniejącym krzyżu milenijnym o pow.=38.0m2

Wykonana z kostki granitowej :

Nawierzchnia platformy :

· 9 cm kostka granitowa

· 3 cm podsypka piaskowa

· 10 cm nawierzchnia z klińca kamiennego 5-31.5 mm

· geotkanina separacyjna

· 10 cm warstwa odcinająca z piasku

· nasyp z gruntu pod platformę o pow. 38.0 m2

Zadanie Nr 2
Wykonanie muru oporowego przy platformie widokowej.

Mur oporowy o długości 1650 cm z balustradą

Ściana oporowa żelbetowa o wys. do 300 cm i przekroju prostokątnym gr. do 30 cm

Kubatura muru oporowego – 7,4 m3

W murze ma być wykonana wnęka na skrzynie złączowo-pomiarowa

Mur izolowany izolacja przeciwwilgociowa, izolacja cieplna.

Okładzina zewnętrzna muru oporowego z kostki okładzinowej gr. od 3.0 – 5.0 cm

Mur oporowy okładziną w formie daszku

Balustrada chromoniklowa na całej długości muru – 1650 cm

Zadanie Nr 3
Schodki przy platformie widokowej z kostki granitowej
Powierzchnia schodów – o wym. 2x(8x15x35 cm)

Zadanie Nr 4
Ciąg pieszo-jezdny – chodnik za platformą widokową
Ciąg pieszo-jezdny o pow. 30 m2
Wykonany z kostki betonowej szarej grubości 8 cm


Zadanie Nr 5

Zakup krzewów i drzew wraz z nasadzeniem.

Krzewy płożące iglaste do obsadzenia skarpy:

- jałowiec 50 sztuk w trzech odcieniach

Drzewa liściaste i iglaste - 15 sztuk, w tym:

- Klon – Jawor 5 sztuk

- Ambrowiec Amerykański 5 sztuk

- Katalpa Bigonioides 3 sztuki

- Metasekwoja Chińska 2 sztuki


Zadanie Nr 6

Budowa oświetlenia Krzyża milenijnego, odcinka ścieżki spacerowej i platformy widokowej w Niechobrzu ( ułożenie przewodów kabla nn długości 65m, montaż tablicy policznikowej TB-1 i TB-2, budowa 3 słupów oświetleniowych wraz z oprawami, montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 8 sztuk, montaż oprawy przeszkodowej na Krzyżu Milenijnym 1 sztuka).


VI. Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy

- zakończenie : 31 październik 2006r.

XI. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) Gmina Boguchwała zawiadamia, że wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

P.U. „SZETRO” MIŁOCIN 170 36-062 ZACZERNIE

z ceną brutto: 78 507 zł , która była ceną najniższą.

(słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedem złotych brutto).Źródło: www.bip.boguchwala.pl
A teraz moje przemyślenia na ten temat :
Jestem ciekawy czy 78 tysięcy to czasem nie za dużo jak na 38 m kwadratowych, no może w sumie pewnie ta kostka jest droga ??
E sam sobie odpowiedziałem na to pytanie ;
Źródło: niechobrz.fora.pl/a/a,361.htmlTemat: Rewitalizacja Parku Brzeźnieńskiego
Wszystko ładnie pięknie, ale tych ostatnich w Brzeźnie danzigerowskich pokryw kanalizacyjnych na Zdrojowej jednak szkoda. Szkoda tez, że nie planuje się "narysowania" kostką w innym kolorze przebiegu linii tramwajowej.

Co do kwietników... Nie wiem na ile wczytaliście się w plany, które pokazywałem wcześniej, o tu: http://forum.brzezno.net/...p?p=16362#16362 , ale widać na nim wyraźnie, że Zdrojowa (ze swoimi kwietnikami) stanie się jakby łącznikiem dzielnicy z parkiem. Głowna brama do parku będzie właśnie na tej ulicy na wysokości pergoli i ustawiona będzie prostopadle do osi ulicy, czyli idąc Zdrojową w stronę morza, wejdziemy do parku.

I jeszcze ogólnie o drogach w parku. Wybaczcie krzaki - tak to się kopiuje z .pdf-a.

4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE.
4.1. Plan sytuacyjny.
Po zachodniej stronie parku brzeznienskiego, w miejscu istniejqcej ul. Zdrojowej
zaprojektowano c i q pieszy o tqcznej szerokosci 7m (2x2,75m chodnika i 1,5m
rozdzielajqcego pasa zieleni). C i q pieszy dochodzi do placu w ksztalcie M kota o
RZ=20m, usytuowanego przy istniejqcym zejsciu na plaig, do placu wlaczono
przebudowany chodnik ciqgnqcy sig poddanego renowacji muru. Wzdlui ul. Zdrojowej
oraz placu zaprojektowano wngki na taweczki.
Ciqgi piesze w parku zaprojektowano w wigkszosci na miejscu istniejqcych,
zwracajqc szczegolnq uwagg na zadrzewienie oraz istniejqce elementy parku takie jak
zabytkowe bunkry, skwery, murki oraz inne zachowane elementy matej architektury.
Ciqi piesze szerokosci 2,O i 2,5rn, w miejscach krzyiowania sig ciqgow wykonano
wytukowania obrzeiy. Zaprojektowano odpowiednie oznakowane potqczenia istniejqcej
sciezki rowerowej i przebudowywanych chodnikow. Wzdluz ciqow pieszych
rozmieszczono wngki na taweczki oraz placyki na ktorych stanq urzqdzenia
rekreacyjne. W parku znajdujq sig dwa place rekreacyjne: plac ,,A" - dla doroslych oraz
plac ,,B" - dla dzieci, z odpowiednirni urzqdzeniami.
Wschodniq strong parku ograniczono ciqgiem pieszo-rowerowym szerokosci 4,5m
(2,5m sciezki rowerowej, 2m chodnika z separacjq w postaci wtopionego obrzeia)
stanowiqcym jednoczesnie dojazd do plaiy. Ciqg ten ko~iczys ig placem ,,C0(k olo o
promieniu &=9,5m) umozliwiajqcym zawracanie samochodom z lodziami. Przy placu
,,Cn usytuowano prostokqtny plac pod rampg dla deskorolkarzy. Scieikg rowerowq
polqczono z istniejqcq sciezka prowadzqcq przez park.
Szczegblowe rozwiqzanie planu sytuacyjnego jest pokazane na rys. nr 1 oraz nr 5
4.2. Rozwiqzanie wysokosciowe.
Niweletg ul. Zdrojowej nawiqzano do stanu istniejqcego, tak aby mozliwe byto
wtqczenie istniejqcej scieiki rowerowej.
Rzgdne ciqgow pieszych projektowanych na trasie istniejqcych nawierzchni
asfaltowych i nowoprojektowanych (w parku) podniesiono o -25crn w stosunku do
stanu istniejqcego ze wzglgdu na korzenie drzew oraz rnoiliwosc sprawnego
odwodnienia. Przy istniejqcych unqdzeniach i elernentach rnalej architektury
nawierzchnig zaprojektowano na terenie istniejqcyrn.
Pochylenia poprzeczne ciqgow dwustronne (przekroj daszkowy): szutrowych 3%, z
kostki betonowej 2%.
Obrzeia betonowe ograniczajqce krawedzie sciezek wtopic do poziomu
nawierzchni. Obrzeia winny by6 wykonane o 5crn wyzej niz poziom terenu na zewnqtrz
ciqgu pieszego lub rowerowego.
UWAGA: Rzgdne terenu nalezy zweryfikowac przed rozpoczgciern robot.
Projektowane rzedne wysokosciowe zostaly pokazane na rys, nr 1, niweletg ul.
Zdrojowej pokazano na rys. nr 2.
4.3. Konstrukcja nawierzchni.
Ciqgi piesze i place z kostki wibroprasowanej
Konstrukcja (23crn), podtoie GI.
- kostka betonowa fazowana, kolonr piaskowego lub kostka imitujqca granit np
typu NOVA GRANIT, koloru piaskowego, gr. 8cm,
- podsypka cernentowo-piaskowa 1 :4 gr. 3cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego rnechanicznie gr. 12cm,
UWAGA: W nawierzchni z kostki irnitujqcej granit 1 rzqd przy obrzeiu betonowyrn
ulozyc z kostek o ciernnoszarej barwie.
Nawierzchnia ograniczona obrzeiarni betonowymi 8x30crn ulozonymi na lawie
cernentowo-piaskowej 1 :4 gr. 5cm.
Ciqgi piesze i place szutrowe
Konstrukcja (20cm), podloie GI
- nawierzchnia z mieszanki optyrnalnej zwirowo-gliniastej 0110 gr. 5cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie, gr. 5cm,
- podbudowa pornocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
rnechanicznie, gr. 1 Ocm.
Nawierzchnia ograniczona obrzezam~ betonowymi 8x30cm uloionymi na lawie
cementowo-piaskowej 1 :4 gr. 5crn.
Ciqg rowerowy z kostki wibroprasowanej
Konstrukcja (23crn), podloze GI
- kostka betonowa niefazowana, koloru czerwonego, gr. 8cm,
- podsypka cernentowo-piaskowa 1:4 gr 3cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 12cm,
Nawierzchnia ograniczona obrzeiami betonowymi 8x30cm uioionymi na taw~e
cementowo-piaskowej 1 :4 gr. 5cm.
Nawierzchniq plac6w z kostki o ksztalcie kolowym naleiy ukladac pierscieniowo.
Szczegolowe rozwlqzanre konstrukcjl jest pokazane na
4.4. Odwodnienie. J. ~ r Oamrs4 U(2
W - ~ a3m n r
(13) Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe do istniejqcego terenu po obu
stronach projektowanych ciqgow pieszych i rowerowych.
4.5. Docelowa organizacja ruchu
Dla projektowanej Rewaloryzacji Parku Brzeznieliskiego opracowano docelowq
organizacjg ruchu (rys. 1 ).
Przewiduje sig typowe oznakowanie scieiek rowerowych (projektowana i istniejqca)
znakami pionowyrni i poziomymi. Na wejsciach do parku od ul. Zdrojowej oraz w rejonie
konca ogrodzenia WOC (dojazd od ul. Krasickiego) naleiy ustawic znaki zakazu 0-1 z
tabliczkq ,,Nie dotyczy rowerow, pojazdow ZDiZ oraz posiadaczy identyhkatorow". Poza
tyrn na terenie parku nie przewidziano innego oznakowania.
Zastosowano znaki male, stalowe ocynkowane z ramkq Tarcze znakow pokryte
foliq odblaskowa typu 1, za wyjqtkiem znakow D-6 (typ 2).
Ustawienie tarcz tablic winno byc takie, aby zachowac odleglosc krawgdzi tarczy od
krawgdzi ciqu min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje sig nad ciqgiern pieszym
lub rowerowym naleiy umiescic jego tarczg na wysokosci 2,501~1S.l upki stalowe $50.
Oznakowanie poziorne malowane, grubowarstwowe (za wyjqtkiem ul. Zdrojowej
gdzie znak poziomy P-10 wykonano z ciernnoszarej kostki imitujqcej granit).
Projektowane oznakowanie pionowe i poziome oraz urzqdzenia zabezpieczajqce
ruch pieszych i rowerzystow naleiy wykonak zgodnie ze szczegotowymi warunkami
technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich urnieszczania na drogach - Dz. U. RP zatqcznik nr 220. poz
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.
Opracowal:
Adam Sawicki

Źródło: forum.brzezno.net/viewtopic.php?t=474